Privacy & Disclaimer

Prijsvragenweb.nl is met grootste zorg en nauwkeurigheid opgebouwd. Desondanks is het bestaanbaar dat de gedeelde informatie, foutief en/of incompleet is. Er kunnen aan Prijsvragenweb.nl geen rechten worden ontleend op de gedeelde informatie. Er kan ten alle tijden op Prijsvragenweb.nl informatie worden aangevuld en/of gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten strengste verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en data van Prijsvragenweb.nl openlijk te maken, te kopiëren of te archiveren, zonder schriftelijke toezegging van Prijsvragenweb.nl.

Aansprakelijkheid

Schade welke gevolg is van beslissingen en/of daden, gebaseerd op door ons gedeelde informatie, is ontstaan, aanvaarden wij niet. Daarnaast aanvaarden wij geen responsabiliteit voor het eventuele slechte functionering van de website. Prijsvragenweb.nl maakt gebruik van links die u doorverwijzen naar externe websties die niet door ons beheerd worden. Prijsvragenweb.nl aanvaardt dan ook geen responsabiliteit over de kwaliteit van deze websites, alsmede de inhoud en het functioneren ervan.

Cookies

Bij Prijsvragenweb.nl gebruiken wij cookies. Cookies zijn tekstbestanden die automatisch naar uw webbrowser worden verstuurd en geplaatst op uw harddisk. Deze tekstbestanden bevatten geen persoonlijke data en worden enkel gebruikt voor informatie over uw bezoek aan de website. U dient deze cookies te accepteren, indien u het optimale uit Prijsvragenweb.nl wilt halen.

Privacy

Wij maken bij Prijsvragenweb.nl gebruik van advertentiebedrijven. Deze advertentiebedrijven weergeven advertenties bij uw bezoek aan de website. Het is mogelijk dat u advertenties ziet waar u geen interesse in heeft. Ook deze advertentiebedrijven gebruiken uw persoonlijke data niet. Enkel de informatie over uw bezoek aan de website wordt gebruikt.

Prijsvragenweb.nl houdt het recht om deze privacy & disclaimer ten alle tijden aan te passen, indien zich wijzigingen voordoen in de wet of ons beleid. Tevens is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Prijsvragenweb.nl, d.w.z. niet voor de websites waar u naar doorverwezen wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.